Special Whites

Ember-White™ (°Kelvin)

Glow-White™ (°Kelvin)

Candle-White™ (°Kelvin)

Filament-White™ (°Kelvin)

Functional Whites

Warm-White (°Kelvin)

Natural-White (°Kelvin)

Cool-White (°Kelvin)

Primaries

RED (nanometers)

GREEN (nanometers)

BLUE (nanometers)

Saturates

YELLOW (nanometers)